Recent Payments Скорошни Плащания

DragonHunter112
1x 5x Galactic Keys


Top Customer Топ Клиент

DragonHunter112
1.00 EUR
Check your Coupon Провери Промо Код

Hi! Your support truly helps us maintain and improve the server! Our store offers the following:


✴ Paid Ranks ✴

Don't want to bother collecting in-game money, advancements or playtime to have privileges in the server? Then these Ranks are for you!

✴ Keys ✴

We offer a variety of Crates in the server, which require Keys to be opened. Those Keys can be acquired in various ways, but here you can straight up buy them!

✴ In Game Money ✴

In Game Currency can be very beneficial for your ultimate gaming experience. Stuck doing a Skyblock challenge? Maybe some advancement in Vanilla? How about buying that Nuclear Reactor in Modded? This can help!


Please bear in mind, that all purchases are final. There are no refunds. Make sure that you've entered your correct Minecraft Username, before finalizing the purchase. Completing your order and delivering it in game takes from 1 to 5 minutes.

If you have any questions join the Galaxy Network Discord and contact the Staff members.

Здравейте! Вашата подкрепа наистина ни помага да поддържаме и подобряваме сървъра! Нашият магазин предлага следното:


✴ Платени Ранкове ✴

Не ви се занимава да събирате пари в играта, постижения или изиграни часове за да имате привилегии в сървъра? Тогава тези Ранкове са за вас!

✴ Ключове ✴

Предлагаме набор от Сандъци в сървъра, които изискват Ключове за да се отварят. Тези Ключове могат да бъдат получени по различни начини, но тук може директно да ги купите!

✴ Игрална Валута ✴

Валутата в играта може да бъде много полезна за вашето върховно игрово изживяване. Закъсали сте с някое Skyblock предизвикателство? Може би някое постижение във Vanilla? Ами със закупуването на Ядрен Реактор в Modded? Това може да помогне!


Моля, имайте предвид, че всички покупки са финални. Няма възстановявания. Уверете се, че сте въвели правилно вашето Minecraft Име, преди да финализирате покупката. Завършването на вашата поръчка и доставката й в играта отнема от 1 до 5 минути.

Ако имате въпроси, присъединете се към Galaxy Network Discord сървъра и се свържете с членовете на персонала.
Server Status Състояние на Сървъра
-
Galaxy Network 1.9-1.19

Discord Server